Coronagids: Veilig terug aan de slag

Coronagids: Veilig terug aan de slag

Volgens de experten zullen we nog een hele tijd met het coronavirus moeten leven. We zullen dan ook nog een hele tijd maatregelen moeten blijven nemen om de verdere verspreiding of nieuwe opflakkeringen van het virus zoveel mogelijk te vermijden.

Van iedereen wordt verwacht dat ze de verantwoordelijkheid opnemen om het nodige te doen opdat de veiligheid voor iedereen zoveel mogelijk gewaarborgd is.

Daarin helpen wij elkaar! Altijd en overal.

Werkprincipes

 1. Communicatie
 2. Preventiemateriaal
 3. Risicoanalyse en nodige beslissingen en maatregelen
 4. Contactgegevens

COMMUNICATIE

 1. Voor de vorming

 • Deze coronagids is ter beschikking op www.Pasform.be en wordt via mail aan de deelnemer en diens contactpersoon bezorgd.
 • Alle deelnemers en contactpersonen krijgen een mail (brief) op voorhand.
  • Bevestiging van de aard van de activiteit, tijdstip en plaats.
  • Ben jij ziek of is iemand ziek in je omgeving mag je niet deelnemen. Deze annulatie is gratis.
   • Word je ziek in de 14 dagen na deze vorming, dan moet je Pasform verwittigen.
  • Aan alle deelnemers wordt gevraagd een eigen mondmasker en ontsmettingsgel mee te hebben.
   • De educatief medewerker heeft reserve bij.
  • Bij het binnenkomen was en ontsmet je je handen en ga je zitten op de jou toegewezen plaats in het vormingslokaal.
  • Meebrengen: lunch, drankje, schort, …
  • Wie deze activiteit begeleid: naam en gsmnr. educatief medewerker.
 • Pasform dient de naam en de gsmnr te kennen van wie deelneemt aan de activiteit en wie contactpersoon is. Indien deze contactpersoon niet te bereiken is tijdens de activiteit, moet een tweede contactpersoon opgegeven worden.

2. Tijdens de vorming

 • De veiligheidsregels worden overlopen aan het begin van de vorming en herhaald indien nodig. De educatief medewerker gebruikt hiervoor ondersteunend visueel materiaal, zie https://www.info-coronavirus.be/en/translation/
 • Leg daarbij uit:
  • We zijn allemaal verantwoordelijk voor elkaar, niemand wil ziek worden.
  • Word je ziek in de 14 dagen na deze vorming dan moet je Pasform verwittigen.
 • De educatief medewerker houdt toezicht op de naleving van deze voorschriften en spreekt de deelnemers hierop aan.

3. Na de vorming

 • Word je ziek in de 14 dagen na deze vorming dan moet je Pasform verwittigen. Pasform zal vervolgens de andere deelnemers en de educatief medewerker verwittigen.
 • Evalueer hoe de voorschriften mbt veiligheid verlopen. Welke goede en verbeterpunten zijn er? Deze communiceer je naar de verantwoordelijke binnen Pasform.

PREVENTIEMATERIAAL

 1. Aan de deelnemers wordt gevraagd om een mondmasker bij te hebben.
 2. Aan de organisatie van het lokaal wordt gevraagd:

a. voorzien in voldoende sanitaire mogelijkheden in de nabijheid. Daar moet zeep, wegwerphanddoekjes en alcoholgel aanwezig zijn.

b. de raakvlakken op voorhand en nadien ontsmet worden?

c. EHBO - materiaal

3. De educatief medewerker heeft eigen en reserve materiaal mee:

a. Zeep

b. Wegwerphanddoekjes

c. Papieren zakdoekjes

d. Alcoholgel voor de handen

e. Alcoholgel voor de raakoppervlakten

f. Wegwerphandschoenen

g. Eigen en wegwerp mondmaskers

h. Gezichtsbeschermer

RISICOANALYSE

Met betrekking tot de activiteit

 • Materialen worden voor en na de activiteit ontsmet.
 • Materialen die door meerdere personen gebruikt worden, worden zoveel mogelijk vermeden. Indien materialen moeten doorgegeven worden, zal men die regelmatig of telkens ontsmetten.
 • Lichamelijk contact wordt niet toegelaten, tenzij deelnemers die tot dezelfde bubbel behoren. Men is extra alert bij de vormingen zoals theater of teambuilding.
 • Er wordt op een normale toon gesproken. Roepen, zingen en luid spreken is niet toegestaan. Men is extra alert bij de vormingen zoals theater of teambuilding.
 • Gezien de doelgroep en de aard van de activiteit is het een moeilijke opdracht van de educatief medewerker om de nodige afstand van 1.5m te bewaren. Daarom zal de educatief medewerker steeds een mondmasker aanhebben. Er wordt extra gelet dat men niet in elkaars ademstroom bevindt.

Met betrekking tot onze deelnemers

Onze deelnemers zijn personen met een verstandelijke beperking.

* Inleidende vragen.

1. Wie is de deelnemer?

a. Wie is de contactpersoon?

b. Wie is de contactpersoon tijdens de duurtijd van de activiteit?

2. Zijn er specifieke zorgnoden?

a. Medicatie, eten, toiletbezoek, communicatie, verplaatsing, …

b. Deze worden op voorhand met de educatief medewerker overlegd.

c. Indien nodig wordt aan de voorziening gevraagd ondersteuning te voorzien.

* Vragen mbt Covid-19.

Enkel bij 3x “deelnemen”, mogen zij deelnemen aan de activiteit.

1. Ben jij in contact geweest met Covid-19 of griep, jijzelf of iemand met wie je contact hebt?

a. Ja --------> niet deelnemen

b. Ja, meer dan 14 dagen geleden --------> deelnemen

c. Neen -------> deelnemen

2. Heb jij een ernstige onderliggende gezondheidsaandoening, zoals hart-of vaatziekte, verlaagde immuniteit, …

a. Ja --------> toestemming van arts = deelnemen

= de ondersteuner bevestigd, ten laatste 3 dagen voor de activiteit, op mail dat de arts zijn toestemming gegeven heeft, op erewoord of gestaafd met een doktersattest.

= is deze toestemming er niet = geen deelname

b. Neen -------> deelnemen

Bij personen ouder dan 65 jaar kunnen onderliggende gezondheidsfactoren ernstig doorwegen bij een mogelijk besmetting.

3. Behoren al de deelnemers tot dezelfde “bubbel” (ivm wonen of dagbesteding)

a. Ja --------> deelnemen

b. Neen ---------> deelnemen met zorg voor 1.5m afstand (zorgvuldig op letten) en dragen een mondmasker bij (indien mogelijk)

Met betrekking tot de locatie

De vormingsactiviteiten gaan door in een eigen lokaal van Pasform of op de campus waar de deelnemers wonen en of aan dagbesteding doen.

1. Hygiëne en afstand

 • Indien mogelijk gaat de activiteit en de lunch buiten door. Indien de activiteit binnen is, zal de deur/raam van het lokaal open staan.
  • Voor en na de vorming wordt het lokaal verlucht.
 • Vooraleer/bij het betreden van het lokaal wast iedereen zijn handen met zeep en droogt de handen af met een papieren wegwerphanddoek. Vervolgens worden de handen ontsmet.
  • Herhaal dit voor en na het eten, en op het einde van de vorming.
 • Voor en na de activiteit (Eventueel door mensen van de organisatie, anders door de educatief medewerker) en tijdens de lunchpauze worden de raakoppervlakten ontsmet. Oa. tafels, stoelen en deurklinken.
 • Bij het binnenkomen wordt iedereen een plaats aangewezen door de educatief medewerker. De stoelen staan voldoende ver uit elkaar zodat 1.5m tussenafstand gewaarborgd is.
 • Bij het rechtstaan staat men 1.5m van elkaar. Oa. bij aandoen jas, naar toilet gaan, drinken gaan halen, verplaatsing naar buiten of naar de lunchruimte.
 • Wanneer er markeringen zijn aangebracht, worden deze nagevolgd.
 • Indien de lift moet gebruikt worden, bij voorkeur niet, zal een juiste inschatting gemaakt worden met hoeveel personen men samen in de lift mag. Volg de nota aan de lift, hou afstand en gebruik mondmaskers.

2. Eigen lokaal van Pasform in Tienen en Hasselt

 • Er kunnen maximum 7 deelnemers deelnemen.

3. Lokaal in een organisatie

 • De deelnemers behoren tot een eigen bubbel en zijn in hun gewoonlijke ruimte. Dit maakt dat er minder strikt, toch wel met voldoende zorg, kan omgegaan worden met de verplichting van afstand houden.
 • De educatief medewerker is extern aan deze bubbel van deelnemers. Dus de verplichting van ontsmetten van raakvlakken blijft, alsook (de poging tot) afstand houden.
 • Kan de lunch in een andere ruimte genomen worden?
  • Is de lunch in een andere ruimte of cafetaria onder toezicht van een begeleider?
   • Bij voorkeur.
  • Is de lunch in een andere ruimte?
   • Hebben deelnemers ondersteuning nodig? (eten of drinken geven,slikmoeilijkheden, …)
    • Zo ja dient de organisatie voor deze extra ondersteuning te zorgen.
  • Is de lunch in dezelfde ruimte als de vorming?
   • Zo ja, dan moet de ruimte zo groot zijn dat men voor de lunch aan andere tafels kan zitten.

  Met betrekking tot de verplaatsing

  - Iedereen is individueel verantwoordelijk voor de verplaatsing naar en van de vorming.

  - Tijdens de activiteit wordt bij elke verplaatsing de afstand van 1.5m gehouden. Bv. trappen, deuropeningen, gangen.

  - Wanneer er markeringen zijn aangebracht, worden deze nagevolgd.


  CONTACTGEGEVENS

  • De deelnemers en de samenwerkende organisatie kennen op voorhand via de bevestigingsmail/brief de naam en gsmnummer van de educatief medewerker.
  • Pasform kent op voorhand de naam van de deelnemers, diens contactpersoon met gsmnummer.
  • Communicatie die deze ene vormingsactiviteit overstijgt, vastgestelde risico’s of besmettingen moeten doorgeven worden aan Krista Telemans, directeur Pasform, krista@pasform.be en 0468 16 79 37.


  Versie 6 juli 2020

  Volgens de coronagids voor de sociaal-culturele sector voor volwassenwerk

  Zie www.coronagids.be